Privatlivsbeskyttelse

Nye persondataregler fra 25. maj 2018
EU har skærpet kravene til, hvordan virksomheder behandler personoplysninger.
Reglerne træder i kraft den 25. maj 2018.

De nye regler findes først og fremmest i en forordning vedtaget i april 2016, og som officielt hedder: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (databeskyttelsesforordningen).

Her kan du blandt andet se, hvilke personoplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger og behandler dem i forskellige sammenhænge:

1) Oplysninger, vi har om dig

For at tolkningen foregår mest muligt smidigt, og for at undgå at skulle afbryde hele tiden, kan det være vigtigt for tolken at vide fx (ikke nødvendigvis alle oplysningerne!):
• Dit navn og tegnnavn – så alle er klar over, ar det præcis er dig vi snakker om.
• Din ægtefælles/partners/forældres/børns/kollegers navne og tegnnavne – Det gør tolkningen nemmere og mere personlig.
• Navnet på din arbejdsplads, afdeling, jobfunktion.
• Særlige fagord – fx at du arbejder med ”ekspropriationskommissionsjuridiske spørgsmål” eller lider af ”Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrom”
• Informationer om særlig påklædning – fx at du gerne vil have mig til at tolke iført mørkt tøj, eller at der er meget koldt på din arbejdsplads, eller at jeg skal have sikkerhedssko på
• Informationer om din sprogkode og tolkeønsker – fx at du ser bedst med højre øje, ønsker taktiltolkning, gerne vil have tegndansk

Disse oplysninger vil ikke blive videresendt til andre tolke, med mindre du giver lov til det, og du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig.

2) Retten til at få rettet oplysninger

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis jeg fx har skrevet forkert tegnnavn, vil jeg meget gerne have besked om det.

3) Retten til at få slettet oplysninger

Du kan til enhver tid få slettet de fleste af dine oplysninger fra vores systemer, men du skal være opmærksom på, at det vil gøre en tolkning mere besværlig og at vi ifølge loven skal opbevare underskriftsskemaer i mindst fem år.
Dette for at kunne bevise overfor SKAT, at vi har tolket der og på det tidspunkt, vi har skrevet i årsregnskabet, at vi har kørt det antal km, som vi har indberettet til SKAT, og overfor den betalende myndighed, at vi rent faktisk har tolket for en borger, der har ret til tolk.
Alle tolke og tolkefirmaer skal kunne dokumentere dette.
Underskriftsskemaet er det, du underskriver ifm. en tolkning, hvorpå der bl.a. står:

• Tolkebrugers navn, evt. cpr-nummer og/eller tlf-nummer
• Stedet, hvor tolkningen finder sted, fx en arbejdsplads, fagforening, jobcenter, hospital, skole/uddannelse, boligforening, politistation, privat hjem
• Adressen for ovennævnte
• Navn og evt. adresse eller mail på den betalende myndighed, fx din hjemkommune, DNTM, et hospital
• Evt. EAN-nummer på den betalende myndighed
• Evt. et emne for tolkningen, fx ”personalemøde”, ”forældremøde”, ”operation”, ”kursus”
• Evt. navn på tolk nr. to, hvis der er flere tolke tilstede, fremmedsprogs- eller taktiltolkning
• Dato og klokkeslæt for tolkningen.

Derudover kræver de fleste betalende myndigheder at få oplyst et cpr-nummer på borgeren.

4) Dataansvarlig og databehandler

Eksamineret tegnsprogstolk og ejer af Tegnsprogstolk Louise Reeves, Louise la Cour Reeves cvr-nummer 30862678, Øvejen 1 i Roskilde, er både dataansvarlig og databehandler.

5) Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til, dvs. så længe du kan forventes at få brug for tolk igen. Herefter bliver de slettet.

6) Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

7) Markedsføring

Vi bruger ikke dine oplysninger ifm. markedsføring.
8) Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

• Direkte fra dig, hvad du fortæller os ifm. forberedelse til en tolkesituation
• Selve tolkesituationen, fx fagord og udtryk, som bruges i tolkningen

9) Brud på sikkerheden

Brud på datasikkerheden skal anmeldes til Datatilsynet indenfor 72 timer.